Zherui Huang 黄哲睿

I am an undergraduate of School of Electronic Information and Electrical Engineering at Shanghai Jiao Tong University, majoring in Artificial Intelligence. Contact me through my email huangzherui@sjtu.edu.cn or zherui.huang1@gmail.com.